List of active policies

Name Type User consent
Klauzula informacyjna Other policy All users

Summary

Klauzula informacyjna w Wyższej Szkoły Humanistyczno – Przyrodniczej w Sandomierzu w związku z realizacją procesu kształcenia z wykorzystaniem metod i technik nauki na odległość (dalej zwana: zdalne nauczanie), a także przysługujących Państwu prawach,wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych.

Full policy

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). W związku z powyższym informujemy że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wyższa Szkoła Humanistyczno –Przyrodnicza w Sandomierzu (dalej zwana: WSHP w Sandomierzu), ul. Adama Mickiewicza 9, 27-600 Sandomierz;

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Wyższej Szkole Humanistyczno–Przyrodniczej w Sandomierzu możliwy jest pod adresem email: iodwshpsandomierz@onet.pl,bądź listownie na adres Administratora;

3. Pani/Pana dane osobowe w tym wizerunek będą przetwarzane w celu prowadzenia kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania WSHP w Sandomierzu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem oraz zwalczaniem COVID-19;

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.6 ust. 1 lit. c RODO(tj. obowiązek prawny ciążący na administratorze) oraz 6 ust. 1 lit. e RODO(realizacja wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym) w związku z realizacją Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz.85 z późn. zm.);

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne i niezbędne do realizacji procesu edukacyjnego. Cofnięcie zgody na przetwarzanie i wykorzystanie danych dla potrzeb studiów w WSHP w Sandomierzu jest równoznaczne z nieobecnością na ćwiczeniach/wykładach/egzaminach/obronie;

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępności do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania(gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne), usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (w przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO). Szczegółowe warunki możliwości realizacji ww. praw zawiera rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego RODO; 2/3

7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych w tym wizerunku będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych, a także podmioty świadczące na rzecz WSHP w Sandomierzu usług informatycznych;

8. Pani/Pana dane osobowe w tym wizerunek będą przetwarzane przez czas korzystania online z platformy Microsoft Teams;

9. Przetwarzanie danych osobowych w tym wizerunku na potrzeby prowadzenia kształcenia na odległość jest wymogiem wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Bez przetwarzania ww. danych osobowych realizacja nauczania na odległość nie będzie możliwa; 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, a także nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani do organizacji międzynarodowej; 11. W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości dotyczących ochrony Pani/Pana danych osobowych w WSHP w Sandomierzu prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych, o którym mowa w ust. 2.